FOTOPROTOCOL (inclusief website en social media)

Protocol gebruik beeldmateriaal

De Dorpsquiz Sterksel hanteert een protocol voor het plaatsten van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website van de Dorpsquiz Sterksel en op social media zoals bijvoorbeeld facebook, twitter, Instagram en groeps-Whatsapp van de vereniging.

In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan de Dorpsquiz Sterksel zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

De Dorpsquiz Sterksel beheert de website  ,,,,,

 • Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de Dorpsquiz Sterksel Deze informatie is bestemd deelnemers en sponsors en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de Dorpsquiz Sterksel. Het is niet toegestaan de inhoud van de website in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 • Binnen de Dorpsquiz Sterksel bestaan er geen officiële WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp(groepen) gebeurt die de naam van de Dorpsquiz Sterksel dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan de Dorpsquiz Sterksel.
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door bestuur, deelnemers of belangstellenden.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, nieuwsbrieven en social media wordt vooraf geen expliciete toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. De toestemming is geregeld via het inschrijf- of toestemmingsformulier.
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website in de nieuwsbrieven en of social media van de Dorpsquiz Sterksel.
 • Achternamen bij een foto worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij de Dorpsquiz Sterksel. Als de betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt de achternaam alsnog verwijderd.
 • Er worden geen adressen, e-mailadressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie binnen de Dorpsquiz Sterksel, zoals leden van bestuur en commissies.
 • Als een deelnemer problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen.
 • Het bestuur is alleen eindverantwoordelijk voor de eigen website, facebook, Instagram en andere eigen social media.

Correspondentieadres:

Maken van foto en video opnames
 • Tijdens alle activiteiten door de Dorpsquiz Sterksel georganiseerd kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door bestuur, deelnemers, belangstellenden of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
  • Doe opdrachten
  • Oplossen van de quiz
  • Feestavond
  • Overige aan de quiz verbonden activiteiten
Bewaking privacy gebruik van opnamen
 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De Dorpsquiz Sterksel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, nieuwsbrieven en social media wordt vooraf geen expliciete toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. De toestemming is geregeld via het inschrijfformulier.
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.
 • Teamleden die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website en social media. Dit bezwaar kan ook altijd weer worden herroepen.
Sancties

Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties.

Wijzigingen

De vereniging kan haar fotoprotocol van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van het protocol worden opgenomen. De vereniging raadt u dan ook aan het protocol regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Tot slot In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.